Jump to the main content block
:::

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Mandarin
永續發展目標
ㄩㄥˇ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ

 

Taiwanese
永續的發展目標
íng-sio̍k ê huat-tián-bo̍k-piau

 

Hakka
永續發展目標
iunˋ xiug  fadˋ  zanˋ mugˋ  peuˊ

 

English
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
/səˈsteɪ.nə.bəl/ /dɪˈvel.əp.mənt/ /ɡoʊlz/

Click Num: