Jump to the main content block
:::

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

Mandarin
全球夥伴關係
ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ

 

Taiwanese
全球的友伴關係
tsuân-kiû ê iú-phuānn kuan-hē

 

Hakka
全球伙伴關係
qionˇ kiuˇ foˋ pan  guanˊ  he

 

English
PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
/ˈpɑːrt.nɚ.ʃɪps/ /fɔːr/ /ðə/ /ɡoʊlz/

Click Num: