Jump to the main content block
:::

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mandarin
和平正義與有力的制度
ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ˋ ˇ ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ˙ㄉㄜ ˋ ㄉㄨˋ

 

Taiwanese
和平正義佮健全的制度
hô-pîng tsìng-gī kah kiān-tsuân ê tsè-tōo

 

Hakka
和平正義摎有力个制度
foˇ pinˇ ziin  ngi  lauˊ iuˊ lid  ge  zii  tu

 

English
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
/piːs/ /ˈdʒʌs.tɪs/ /ænd/ /strɑːŋ/ /ˌɪn.stəˈtuː.ʃənz/

Click Num: