Jump to the main content block
:::

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Mandarin
負責任的消費與生產
ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ˙ㄉㄜ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ˇ ㄕㄥ ㄔㄢˇ

 

Taiwanese
承擔責任的消費佮生產
sîng-tam tsik-jīm ê siau-huì kah sing-sán

 

Hakka
負責任个消費摎生產
fu  jidˋ im  ge  seuˊ fi  lauˊ senˊ sanˋ

 

English
RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
/rɪˈspɑːn.sə.bəl/ /kənˈsʌmp.ʃən/ /ænd/ /prəˈdʌk.ʃən/

Click Num: