Jump to the main content block
:::

09 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Mandarin
產業創新與基礎設施
ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ˇ ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄕㄜˋ

 

Taiwanese
產業創新佮基礎建設
sán-gia̍p tshòng-sin kah ki-tshóo kiàn-siat

 

Hakka
產業創新摎基礎設施
sanˋ ngiab  congˋ xinˊ lauˊ giˊ cuˋ sadˋ siiˊ

 

English
INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
/ˈɪn.də.stri/ /ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/ /ænd/ /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃɚ/

Click Num: