Jump to the main content block
:::

08 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Mandarin
良好就業與經濟成長
ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ ˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋㄔㄥˊ ㄓㄤˇ

 

Taiwanese
適合的工課佮經濟發展
sik-ha̍p ê khang-khuè kah king-tsè huat-tián

 

Hakka
良好就業摎經濟成長
liongˇ hoˋ qiu  ngiab  lauˊ  ginˊji  siinˇ zongˋ

 

English
DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
/ˈdiː.sənt/ /wɝːk/ /ænd/ /iː.kəˈnɑː.mɪk/ /ɡroʊθ/

Click Num: