Jump to the main content block
:::

06 CLEAN WATER AND SANITATION

Mandarin
潔淨水與衛生
ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄨㄟˇ ˇ ㄨㄟˋ ㄕㄥ

 

Taiwanese
清氣的用水佮衛生
tshing-khì ê iōng-tsuí kah uē-sing

 

Hakka
淨利水摎衛生
qiang  li  suiˋ lauˊ vi  senˊ

 

English
CLEAN WATER AND SANITATION
/kliːn/ /ˈwɑː.t̬ɚ/ /ænd/ /ˌsæn.əˈteɪ.ʃən/

Click Num: