Jump to the main content block
:::

03 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Mandarin
良好健康和福祉
ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ ˇ

 

Taiwanese
良好的健康佮福祉
liông-hó ê kiān-khong kah hok-tsí

 

Hakka
良好健康摎福祉 
liongˇ hoˋ  kien  kongˊ   lauˊ fugˋ ziiˋ

 

English
GOOD HEALTH AND WELL-BEING
/ɡʊd/ /helθ/ /ænd/ /ˌwelˈbiː.ɪŋ/

Click Num: